برای یه بارم شده، روزگار....بیا و واسه این دلم بد نیار

 

 

خداحافظ ای خونه خالی من                                                                        
                            خداحافظ ای عشق پوشالی من                                       


خداحافظ ای گرد و خاک نشسته                        
                                             خداحافظ ای شیشه های شکسته             

خداحافظ ای خاطرات پراز درد               
                                       خداحافظ ای لحظه های غم و سرد

خداحافظ ای عمر بی خود گذشته                             
                                            خداحافظ ای نامه های نوشته                                 

           برای یه بارم شده روزگار

                                بیا و واسه این دلم بد نیار

بیا و شکست منو خط بزن

      برای یه بارم بشو مال من  

                                                                                     

         

/ 0 نظر / 12 بازدید